Nieuws

Indexatiebeleid in bijzondere tijden: op weg naar een goede start in het nieuwe pensioenstelsel

11 oktober 2023

Het bestuur stelt jaarlijks vast hoeveel indexatie verantwoord is. Begin dit jaar is de maximale indexatie toegekend die mogelijk is volgens de pensioenregeling van Mars Pensioenfonds. Daar lees je meer over in dit artikel. Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie heeft het bestuur van het fonds gesprekken gehad met de werkgever, of dit jaar extra indexatie verantwoord is. Er gebeurt echter veel in de wereld om ons heen, zoals onrust op de financiële markten en natuurlijk de veranderingen die eraan komen door de Wet toekomst pensioenen. Daarom is dit jaar besloten om bovenop de maximale indexatie van begin dit jaar, geen extra indexatie toe te kennen. In juli is hierover gecommuniceerd via dit nieuwsartikel. In onderstaand artikel lees je waarom die keuze is gemaakt.  

Waarom heeft de Wet toekomst pensioenen invloed op de beslissing over indexatie? 

Door de Wet toekomst pensioenen gaat het pensioen in Nederland veranderen. Ook de deelnemers van Mars Pensioenfonds krijgen uiterlijk 1 januari 2028 een nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van het fonds en de werkgever willen alle deelnemers zo goed mogelijk laten starten binnen de nieuwe pensioenregeling. Om die goede start mogelijk te maken voor álle deelnemers, wordt bij het nemen van beslissingen over indexatie, nu al rekening gehouden met de veranderingen die gaan komen.

Deze bijzondere omstandigheden vragen om een afweging tussen het geven van indexatie en het beschermen van de financiële buffer. Het blijft ons doel om de pensioenen van alle deelnemers, op een verantwoorde manier, zo veel mogelijk mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Daarbij streven we ernaar om de verschillen tussen deelnemers zo veel mogelijk te beperken, want dat is wel zo eerlijk. Daarnaast streven we naar een gezonde financiële situatie en voldoende dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er precies genoeg geld is om alle pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad boven de 100% betekent dus dat er een financiële buffer is. Dat is belangrijk omdat de toekomst onzeker is en we zo ook bij financiële tegenvallers iedereen pensioen kunnen uitbetalen. Deze buffer wordt met het oog op de overgang naar de nieuwe pensioenregeling extra beschermd.

Waarom is het nodig om de financiële buffer extra te beschermen in aanloop naar de nieuwe pensioenregeling? 

Op dit moment staat Mars Pensioenfonds er goed voor. De dekkingsgraad is hoog, wat betekent dat we voldoende financiële buffer hebben. Dit is een goede uitgangspositie voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Deelnemers krijgen in de nieuwe pensioenregeling een eigen pensioenvermogen waaruit de pensioenen betaald worden. De pensioenen van deelnemers gaan daardoor meer meebewegen met de economie. Op het moment van de overgang krijgt elke deelnemer een stukje van de daadwerkelijke financiële buffer van het fonds voor zijn of haar persoonlijke pensioenvermogen. Hierdoor ontvangen de deelnemers een hoger  pensioenvermogen op moment van overgang. Dat extra vermogen kan eventuele tegenvallers in de toekomst opvangen. Daarom vinden we het belangrijk dat onze financiële buffer goed gevuld blijft.

Waarom is extra indexatie nu niet mogelijk, ondanks de hoge dekkingsgraad? 

Elke pensioenverhoging moet betaald worden uit de financiële buffer van het pensioenfonds. Op dit moment is onze dekkingsgraad 146,2% en staan we er goed voor. Er gebeurt echter veel in de wereld om ons heen. De rente is gestegen, de inflatie is hoog en het is onrustig op de aandelenmarkten. Door de indexatie die we eerder hebben toegekend en de ontwikkelingen op financiële markten, is het fondsvermogen in 2022 met 300 miljoen geslonken van 1,9 miljard naar 1,6 miljard euro. Als de inflatie hoog blijft en we de pensioenen steeds volledig mee laten stijgen met de prijzen, zou onze buffer niet voldoende kunnen zijn voor een goede transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. We willen verantwoorde beslissingen nemen en rekening houden met de belangen van alle deelnemers.

Wat betekent dit voor toekomstige indexaties?

We blijven ook de komende jaren zoeken naar een goede balans tussen het geven van indexatie en het beschermen van de financiële buffer. We houden daarbij rekening met alle relevante omstandigheden, zoals de dekkingsgraad, de inflatie, de ontwikkelingen op financiële markten en de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. 
De pensioenregeling wordt door de werkgever vastgesteld en het fonds voert deze regeling uit. Een besluit over extra indexatie, bovenop de maximale indexatie die mogelijk is volgens het pensioenreglement, vindt daarom altijd plaats in overleg met de werkgever. Wij blijven daarover in gesprek. In die gesprekken zal de Wet toekomst pensioenen en het afwegen van belangen van alle deelnemers steeds een grote rol spelen.