Toezicht en controle op het pensioenfonds

Interne controle

Het Verantwoordingsorgaan heeft tot taak het beleid van het pensioenbestuur kritisch te bezien en adviseert over bijvoorbeeld de communicatiestrategie, de klachten- en geschillenregeling en de beloning van het bestuur. Zij richt zich daarbij specifiek op de belangen van de belanghebbenden en of deze belangen door het bestuur voldoende worden afgewogen.

In het Verantwoordingsorgaan zitten evenveel vertegenwoordigers van de deelnemers, de werkgever en de pensioengerechtigden. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan lees je in het jaarverslag.

Leden van het Verantwoordingsorgaan

Daniel Ammermann namens de werkgever en Sandra Kleijbeuker / Eric van Deijck namens de werknemers / Ad van Gestel, Voorzitter VO en Harry Faassen namens de gepensioneerden

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds. De Raad van Toezicht heeft specifiek aandacht voor risicobeheer op zowel korte als lange termijn. De Raad is wettelijk verplicht en de leden moeten onafhankelijk zijn van het Mars fonds, het zijn dus per definitie externe personen.

Leden van de Raad van Toezicht

Paul de Koning (Voorzitter), Falco Valkenburg, Esmé Wiertz.

Er zijn drie sleutelfuncties: de Risico Management functie, de Interne Audit functie en de Actuariële functie. De sleutelfuncties hebben binnen het pensioenfonds een controlerende taak op hun aandachtsgebied. De houders van de sleutelfuncties zijn eindverantwoordelijk voor de taken van hun sleutelfunctie.

De Risico Management functie

Deze functie zorgt ervoor dat het bestuur een totaalbeeld heeft van de risico's waaraan het pensioenfonds wordt blootgesteld. De sleutelfunctiehouder Risico Management beoordeelt en bewaakt het risicomanagement systeem en adviseert het bestuur over de beheersing van de risico’s. De sleutelfunctiehouder heeft een onafhankelijke positie binnen het pensioenfonds. Bestuurslid Paul van Bree is sleutelfunctiehouder risicobeheer.

De Interne Audit functie

De Interne Audit functie beoordeelt door middel van gerichte onderzoeken (audits) de werking van de interne beheersingsmaatregelen en –procedures van het pensioenfonds. De Interne Audit functie vormt daarmee het sluitstuk van alle waarborgen van beheerste en integere bedrijfsvoering binnen het pensioenfonds. De sleutelfunctiehouder Interne Audit is Ryan de Waard, een externe specialist.

De Actuariële functie

De actuariële sleutelfunctie beoordeelt en houdt toezicht op de juiste berekening van de (financiële) verplichtingen en voorzieningen van het pensioenfonds. Rene van de Meerakker van WillisTowersWatson is de actuarieel sleutelfunctiehouder. Hij is tevens de certificerend actuaris van het pensioenfonds. 

De Compliance Officer toetst of het bestuur de gedragscode naleeft en of het bestuur de consequenties van (veranderende) wet- en regelgeving tijdig onderkent. Deze functie wordt vervuld door Paul van Bree met ondersteuning van een juridisch adviseur.

Externe controle

De Nederlandsche Bank (DNB) controleert de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let op de communicatie van het pensioenfonds met zijn deelnemers.

De externe accountant is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De controlerende externe actuaris is Willis Towers Watson.